Detský domov Bojnice vznikol v roku 1990 ako zdravotnícke zariadenie. V roku 1999 sa zlúčil s domovom dôchodcov a vzniklo Centrum sociálnej pomoci /CSP/ ako rozpočtová organizácia Krajského úradu Trenčín.     Toto spolužitie sa formálne ukončilo v lete 2009, kedy sa delimitáciou oddelil domov dôchodcov od detského domova, čím zaniklo Centrum sociálnej pomoci. 20 rokov histórie detského domova sa písalo v prenajatých priestoroch bývalých jaslí v meste Bojnice. Toto sa zmenilo, keď v roku 2010 mesto Bojnice vypovedalo zmluvu a domov si musel nájsť nové pole pôsobnosti, ktorým sa stalo mesto Prievidza. Už v tom čase patril detskému domovu rodinný dom, získaný bezplatným prevodom od Úradu práce a sociálnych vecí /ÚPSVaR/ v Prievidzi. Druhý rodinný dom sa kúpil z prostriedkov štátneho rozpočtu, ktoré mu boli pridelené.
     Detský domov v Handlovej začal svoju pôsobnosť ako Okresný detský domov v roku 1934 a sídlil na Dlhej ulici v Prievidzi. V decembri 1964 bol premiestnený do neúčelovej budovy bývalého rodinného domu v Handlovej, kde sídli dodnes. Od roku1964 niesol názov Detský domov a jeho bránou  dodnes prešlo 387 detí vo veku od 2,5 do 25 rokov.
     Detský domov vo Veľkých Uherciach začal svoju činnosť v roku 1944 ako pomoc sirotám padlých v druhej svetovej vojne. Od roku 1945 sa stal detským domovom. V roku1976 bol rekonštruovaný a v roku 1977 premenovaný na detský domov rodinného typu. Od svojho vzniku až do 31.08.2015 pôsobil v tej istej budove, ktorá bola postavená v roku1938 rodinou Thonetovcov.
     Od 01.01.2019 sa Detský domov premenoval na Centrum pre deti a rodiny Prievidza.