Názov zariadenia :  Centrum pre deti a rodiny Prievidza 
Sídlo :  Š. Závodníka 494/24, 971 01  Prievidza 
Schválený počet úväzkov:  58 
Schválená kapacita detí:  59 
Riaditeľ – štatutárny zástupca:  Mgr. Tomáš Smatana 
Kontakt :  0905645333 / 0465420037 
E-mail / webová stránka : cdr.prievidza@cdrpd.skwww.cdrpd.sk

Oficiálne sídlo – pracovisko Š. Závodníka 494/24 Prievidza
     V Centre pre deti a rodiny Prievidza, Š. Závodníka 494/24 sa nachádza špecializovaná samostatná skupina pre deti s kombinovaným zdravotným postihnutím.  Pre tieto účely slúži dvojpodlažný rodinný dom, kde sa na spodnom podlaží nachádzajú tri spálne prispôsobené deťom s ŤZP, kúpeľňa, kuchyňa, WC a priestranná chodba. Na vrchnom poschodí je kancelária pre koordinátora ošetrovateľskej starostlivosti a hospodárku.

Centrum podpory profesionálnych náhradných rodín - CPPR – Koncová 364/36 Prievidza
      Profesionálny náhradný rodič (ďalej PNR) osobne zabezpečuje v plnom rozsahu po stránke výchovnej, sociálnej, vzdelávacej a zdravotnej 24 hodín denne starostlivosť o dieťa v mieste výkonu práce, ktorým je jeho adresa trvalého pobytu.
     CPPR je priestor na prácu s profesionálnymináhradnými rodinami a deti umiestnenými v týchto rodinách. Zároveň je to priestor na realizáciu návštev detí z profesionálnych náhradných rodín a realizáciu interakcií v rámci procesu NRS. Taktiež pre ambulantnú prácu s rodinou – interakčné miestnosti, priestory na terapie – hrová terapia, sandplay terapia, taktiež na realizáciu prípadových konferencií s cieľom skvalitnenia odbornej práce. 
     V rámci možností sa priestor  využíva na realizáciu krátkodobých pobytov detí z PNR v čase čerpania dovoleniek PNR.
    V CPPR je herňa s pracovným kútom špeciálneho pedagóga. Zároveň je tu aj  riaditeľňa, kancelária sociálnej pracovníčky a pracovňa psychológa.

Pracovisko Handlová
      Kmeňová budova pracoviska je vo vlastníctve Centra pre deti a rodiny Prievidza a je umiestnená mimo centra mesta Handlová v blízkosti hlavnej cestnej komunikácie a železničnej trate.
    V budove sú bytové priestory pre tri samostatné skupiny a prevádzková časť ( kancelárie, skladové priestory). Každá samostatná skupina má svoje priestory pozostávajúce z kuchyne, skladových priestorov na potraviny a osobné šatstvo detí, obývacej izby, dvoch až troch detských izieb, haly, sociálneho zariadenia, miestnosti pre vychovávateľov. O každú samostatnú skupinu sa starajú 3 pedagogickí zamestnanci, 2 pomocné vychovávateľky a 1 pomocná vychovávateľka s ekonomickou agendou. V prevádzkovej časti sú vyčlenené priestory pre sociálneho pracovníka, odborných zamestnancov pracoviska ( špeciálny pedagóg a psychológ ) a vedúcu úseku starostlivosti o deti. V uvedenej časti sa realizuje aj práca s rodinou, odborná špeciálno - pedagogická a psychologická práca s deťmi a mladými dospelými. Priestory na ubytovanie rodičov deti pracovisko nemá.

Pracovisko Veľké Uherce
     Dňom 31.8.2015 sa ukončila prevádzka pracoviska Veľké Uherce. Dôvod skončenia činnosti Detského domovu vo Veľkých Uherciach je napĺňanie "Plánu transformácie a deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti" v zmysle "Koncepcie zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí v detských domovoch na roky 2012 – 2015 s výhľadom do roku 2020". Skočeniu prevádzky pracoviska Veľké Uherce predchádzalo sťahovanie 6 maloletých detí z pracoviska Veľké Uherce na pracovisko Handlová.

Samostatná skupina MD – 2 izbový a 4 izbový byt
     ​Centrum pre deti a rodiny zakúpilo v roku  2015  4 – izbový byt na sídlisku Necpaly v Prievidzi. K 1.6.2015 sa do týchto priestorov presťahovali štyria mladí dospelí z pracoviska Veľké Uherce a dve mladé dospelé z pracoviska Handlová. Byt má  dve dvojlôžkové a jednu trojlôžkovú izbu. Spoločné priestory sú vstupná chodba, kuchyňa, kúpeľňa, WC a obývacia miestnosť.
            V roku 2020 centrum zakúpilo v rámci projektu IROP 2 - izbový byt na sídlisku Zapotôčky v Prievidzi. Začiatkom roka 2021 sa do bytu presťahovali dvaja mladí dospelí zo skupiny mladých dospelých. Byt má jednu dvojlôžkovú a jednu jednolôžkovú izbu. Spoločné priestory sú vstupná chodba, kuchyňa, kúpelňa a WC.
     Starostlivosť o mladých dospelých v samostatnej skupine pre mladých dospelých  zabezpečuje jeden  sociálny pracovník. Mladí dospelí majú k dispozícii aj psychológa centra a špeciálneho pedagóga. Mladým dospelým poskytujeme starostlivosť  pobytovou formou.

Ekonomický úsek + sociálny pracovník pre MD – 2 izbový byt
     Centrum pre deti a rodiny zakúpil v roku  2015  2 – izbový byt na sídlisku Necpaly v Prievidzi. K 1.4.2015 sa v týchto priestorov vytvoril priestor pre prácu ekonomického úseku a priestor pre prácu sociálneho pracovníka pre mladých dospelých. Výhodou bytu je, že je v susedstve s bytom pre mladých dospelých.